Obchodní podmínky

Prosím seznamte se s obecnými obchodními podmínkami internetového obchodu nesit.cz společnosti INTERTRANS LOGISTIK, s.r.o.

Smluvní strany

Prodávající INTERTRANS LOGISTIK s.r.o., Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc, IČO: 26760631.

Kupující – za kupujícího se pro účely obchodních vztahů vzniklých prostřednictvím domény rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba, která se na zmíněných doménách zaregistruje a učiní závaznou objednávku při dodržení těchto obchodních podmínek.

Předmět koupě a prodeje

Zboží – předmětem koupě a prodeje jsou produkty na čištění výpočetní, platební, kancelářské  a další techniky, které prodávající nabízí na doméně.
Služby – předmětem koupě a prodeje jsou služby čištění výpočetní a další techniky, které prodávající nabízí na doménách.

Ceny

Zboží – ceny prodávaného zboží jsou uvedeny bez DPH i s DPH, není-li u ceny uvedeno jinak a jsou uvedeny jako cena za 1 ks.
Služby – ceny prodávaných služeb nejsou uvedeny.
Čištění techniky v objemu 1 – 9 ks nelze objednat.
Při objednávce čištění 51 ks techniky a více vypracuje prodávající individuální cenovou nabídku, kterou zašle kupujícímu do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky na e-mail či adresu uvedenou v registračním formuláři. Kupující se zavazuje na tuto nabídku reagovat a sdělit, zda s cenovou nabídkou souhlasí či nikoliv. V případě nevyjádření se do 10 dnů od zaslání individuální cenové nabídky prodávajícím kupujícímu se objednávka ruší. Objednávka se ruší také při odmítnutí individuální cenové nabídky. V případě souhlasu s individuální cenovou nabídkou se považuje objednávka za platnou, přičemž kupující se zavazuje prodávajícímu uhradit cenu uvedenou a schválenou v individuální cenové nabídce.

Registrace

Registrace je povinný proces vedoucí k získání kontaktních údajů zákazníka nezbytných k uzavření kupní smlouvy, identifikaci kupujícího, získání údajů nezbytných pro doručení zboží, pro vyhotovení účetních dokladů a pro marketingové aktivity prodávajícího.
Kupující se zavazuje uvést pravdivě a úplně veškeré požadované údaje. Prodávající zaručuje, že poskytnuté údaje budou použity pouze v souladu s uvedeným účelem a nebudou v žádném případě zpřístupněny třetí straně.
Pro úspěšnou registraci je třeba vyplnit tyto povinné položky:
- login
- heslo
- příjmení
- jméno
- e-mail
- telefon
- adresu
- PSČ
- město

Doporučujeme vyplnit všechny položky, tedy i nepovinné (především firmu u právnických osob, IČO/DIČ, telefon a země).

Odeslání závazné objednávky

Objednat zboží a služby nabízené prodávajícím na doméně lze pouze prostřednictvím tlačítka „Odeslat objednávku“. Odesláním závazné objednávky a doručením potvrzovacího e-mailu kupujícímu vzniká obchodní vztah mezi kupujícím a prodávajícím. Objednávku lze po odeslání měnit pouze na základě individuální dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Prodávající nemá povinnost akceptovat kupujícím požadované změny.
Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech změnit cenu či skladbu objednávky. V takovém případě zasílá prodávající kupujícímu nabídku s upozorněním na nové podmínky. V případě nesouhlasu kupujícího, který musí mít podobu e-mailu či listovní se objednávka ruší a obchodní vztah zaniká.
Součástí závazné objednávky je také stanovení typu dopravy (způsobu dodání zboží). Volba typu dopravy se řídí ustanoveními obsaženými v odstavci „Typ dopravy a dodací lhůty“.

Typ dopravy a dodací lhůty

Kupující může zvolit 2 typy dopravy – vlastní a zásilku dodavatelem (služba).
Skladba objednávky – správný typ dopravy:
Objednávám pouze zboží a vyzvednu si ho osobně – VLASTNÍ
Objednávám pouze zboží a nechám si ho zaslat přepravní službou – ZÁSILKA

Jiná kombinace složení objednávky a dopravy je považována za špatně vyplněnou dopravu. V tomto případě prodávající kontaktuje kupujícího a na základě dohody provede opravu typu dopravy. V případě, že se obě strany na změně dopravy nedohodnou, objednávka se ruší.
Zásilka – zboží bude kupujícímu doručeno na udanou adresu v registračním formuláři až po příchodu platby předem bankovním převodem. V případě jiné dodací adresy kupující o této skutečnosti informuje prodávajícího v poznámce u objednávky. Doprava je realizována přepravní službou. Dodané zboží je kupující povinen převzít.
Česká republika: Při objednávce zboží si účtuje prodávající paušální poplatek 200 Kč bez DPH za dopravné a balné.

Zahraničí:  Při objednávce zboží do zahraničí je cena podle váhy na vyžádání. 
Prodávající odešle zboží do 15 pracovních dnů následujících po dni odeslání objednávky. V případě, že prodávající není schopen tuto lhůtu dodržet, informuje o této skutečnosti kupujícího a navrhne náhradní termín dodávky. V případě, že kupující s tímto termínem nesouhlasí, může od objednávky odstoupit o čemž musí prodávajícího neprodleně informovat e-mailem či listovně. Za prodlení při dodání zboží vinou doručovatele (přepravní služby) nenese prodávající odpovědnost a toto prodlení není důvodem ke zrušení objednávky.
Kupující se zavazuje uhradit cenu dobírky. S dodávkou obdrží kupující daňový doklad (fakturu) a dodací list (výdejku).
Vlastní – kupující si vyzvedne zboží osobně na adrese sídla společnosti prodávajícího v pracovní den v čase 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00. Za tento typ dopravy není účtován žádný poplatek. Objednané zboží je k vyzvednutí na výzvu prodávajícího (e-mailem či telefonicky), která musí nastat v 15 pracovních dnech následujících po odeslání objednávky kupujícím. V případě, že prodávající není schopen tuto lhůtu dodržet, informuje o této skutečnosti kupujícího a navrhne náhradní termín dodávky. V případě, že kupující s tímto termínem nesouhlasí, může od objednávky odstoupit o čemž musí prodávajícího neprodleně informovat e-mailem či listovně. Objednané zboží je kupující povinen vyzvednout do 5 pracovních dnů od vyzvání k odběru. Kupující se zavazuje zaplatit při osobním odběru hotově (jiný způsob placení není možný) cenu objednávky. Při převzetí zboží a zaplacení obdrží daňový doklad (fakturu) a dodací list (výdejku).

Záruka

Zboží – na zboží poskytuje prodávající záruku 24 měsíců. Záruku nelze uplatnit v případě, že kupující použil produkty v rozporu s instrukcemi k použití.
Služby – prodávající se zavazuje řešit operativně a na vlastní účet veškeré problémy s technikou vzniklé jeho vinou a tuto předat zpět kupujícímu ve stavu, ve kterém mu byla kupujícím předána. Kupující se může na prodávajícího obrátit ve lhůtě 2 dnů po datu realizace čištění s požadavkem na odstranění vady, jestliže je přesvědčen, že tato nastala v důsledku realizace služby prodávajícím. Prodávající posoudí na základě předložených argumentů oprávněnost požadavku kupujícího a jestliže jej uzná jako oprávněný, zavazuje se vadu odstranit co nejrychleji a na vlastní účet.

Právo na odstoupení od smlouvy při nákupu zboží prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

Toto právo se vztahuje na nakoupené zboží prostřednictvím domén. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zákazník může realizovat toto právo osobním vrácením zboží na adrese sídla společnosti prodávajícího v pracovní dny v čase 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00, nebo doručením zboží prostřednictvím některého přepravce na tutéž adresu a to na své náklady.
Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím (kompletní) včetně přiložených návodů. V případě osobního vrácení zboží na prodejně vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu zboží po převzetí vráceného zboží. V případě doručování zboží přepravcem, bude částka za zboží vrácena na uvedený bankovní účet kupujícího. Součástí vrácené částky nejsou náklady na dopravu, které kupující vynaložil.
Od objednávky služeb je možné odstoupit kdykoli ve lhůtě 14 dní následujících po odeslání objednávky prodávajícímu a to bez udání důvodu. Od objednávky služeb není možné odstoupit po uplynutí této lhůty nebo po započetí realizace zakázky.

Rozhodné právo

Prodávající i kupující se zavazují řešit jakékoli spory nejprve smírčí cestou. Pokud se nepodaří spor smírčí cestou vyřešit, rozhodne jej soud příslušný podle zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu v platném znění.
Je-li kupujícím fyzická osoba, pak se smluvní vztah se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. Občanským zákoníkem v platném znění. Je-li kupujícím právnická osoba (podnikatel), řídí se vztah zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodním zákoníkem v platném znění.

Další podmínky

Obrázky produktů a služeb mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat skutečnosti.
Prodávající se zavazuje řádně informovat kupujícího o vlastnostech prodávaných produktů a nabízených služeb a o způsobu užití zakoupených produktů.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku a odstoupit od plnění objednávky. O této skutečnosti se zavazuje neprodleně informovat kupujícího. Z tohoto zrušení nevyplývají žádné nároky na jakoukoli náhradu prodávajícího kupujícímu.
Kupující stvrzuje svou registrací souhlas s těmito obchodními podmínkami!
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2010. Jejich platnost zaniká nahrazením podmínkami novými nebo odvoláním.

 


V Olomouci, dne 22.06.2010